INFOGRAPHICS: Tỷ lệ sản phẩm bằng 200 kilocalories

<

Thông thường, ý tưởng của chúng tôi về thực phẩm calo là hoàn toàn sai lầm. Infographics của chúng tôi chứng minh điều này. Nó cho thấy thực phẩm theo tỷ lệ mà giá trị dinh dưỡng của chúng sẽ chính xác là 200 calo. Có lẽ bằng cách nhìn vào dữ liệu này, bạn quyết định thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày.

Sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự từ ít calo đến nhiều calo hơn.

<

Bài ViếT Phổ BiếN