Làm việc nhanh với các cấu hình trong Firefox và Thunderbird

<

Nếu bạn sử dụng nhiều hồ sơ trong trình duyệt hoặc ứng dụng email từ Mozilla, thì bạn có thể biết rằng quá trình tạo từng hồ sơ mới đòi hỏi phải có thêm công việc thủ công trên đường sắt và mất nhiều thời gian. Thật tốt khi có một ứng dụng sẽ tự mình thực hiện tất cả điều này.

ProfileSwitcher sẽ thêm các tùy chọn bổ sung vào menu Tệp, điều này sẽ giúp khởi chạy và chỉnh sửa một số cấu hình trong cả Firefox và Thunderbird dễ dàng hơn.

Bạn có thể tải ứng dụng từ trang này. Để cài đặt tệp .xpi đã lưu, hãy mở tệp đó trong Firefox hoặc Thunderbird. Bây giờ bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng tạo những cái mới và khởi chạy hoặc thay đổi các cấu hình hiện có bằng hộp thoại này.

thông qua việc nhanh chóng khởi chạy các hồ sơ Firefox mới với ProfileSwitcher

<

Bài ViếT Phổ BiếN